Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

February 25 2020

2166 3cc6 500
Reposted fromEtnigos Etnigos
3887 3c76 500
Reposted fromEtnigos Etnigos vialekkaprzesada lekkaprzesada
Reposted fromFlau Flau vialekkaprzesada lekkaprzesada
3854 fe00 500
Warsaw, Poland
Reposted fromhepi hepi vialekkaprzesada lekkaprzesada

February 21 2020

9569 5d88 500
Reposted frombitemyneck bitemyneck
0047 daf2 500
Reposted fromEtnigos Etnigos
0308 340e 500
Reposted fromhrafn hrafn viablacksadcat blacksadcat
Nasze życie zaczyna się kończyć w dniu,
w którym zaczynamy przemilczać ważne tematy.
— Martin Luther King
Reposted fromavooid avooid viablacksadcat blacksadcat
9990 4333
0874 34ec 500
Reposted fromeffic effic
najtrudniej jest widzieć słońce
wierzyć w słońce
i nie czuć ciepła
— Halina Poświatowska
Czasami świat się kończy i zapomina zabrać nas ze sobą.
— Jewel E. Ann

Nasze miejsce jest tutaj, w nocy, bez nikogo.

— Żulczyk.

Reposted fromUndomiel Undomiel vialottibluebell lottibluebell
Czy można opowiedzieć ból głowy albo lęk, który zakleszcza serce tuż przed zaśnięciem, albo uczucie nieskończonej samotności, gdy patrzy się na księżyc?
— Olga Tokarczuk
Reposted fromlovvie lovvie vialottibluebell lottibluebell
7702 8d82 500
La migliore offerta, G. Tornatore (2013)
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.
Get rid of the ads (sfw)

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl