Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

February 06 2020

3338 e5d6 500
Reposted fromlisekhipisek lisekhipisek viamaardhund maardhund

Kłębiło się we mnie mnóstwo emocji, z których połączenia nic nie wynikało, tylko jakaś drętwota, brak uczuć wywołany nadmiarem uczuć.

— Hanya Yanagihara
Reposted fromaleander aleander viablacksadcat blacksadcat
9489 6ac9
8904 2d61 500
Reposted fromhrafn hrafn vialenifca lenifca
Kiedyś przecież wrócę. Wszyscy wracają kiedyś do miejsc, z których chcieli uciec.
— Marek Hłasko - "Sowa, córka piekarza"
1783 81fb 500
Reposted fromlaters laters vianoticeable noticeable
6792 0d03
0786 eb3d 500
happiness ;_;
Reposted fromliveindarkness liveindarkness viaepidemic epidemic
7713 78be 500
Reposted fromverronique verronique vianoticeable noticeable
1677 ac2a 500
Reposted fromniepogoda niepogoda viarabarbarowy rabarbarowy
3558 1e24 500
Reposted fromhrafn hrafn viarabarbarowy rabarbarowy
1599 073b
Reposted frompanimruk panimruk viarabarbarowy rabarbarowy
6368 16f4 500
Reposted fromKacSousse KacSousse vianoticeable noticeable
7838 10a6 500
Reposted frometernaljourney eternaljourney vialenifca lenifca
5158 182b 500
Reposted frombabyface babyface vialenifca lenifca
5080 438a 500
Reposted fromhrafn hrafn viamrrru mrrru
Umierałem zbyt wiele razy.
Wierząc i czekając.
Czekając w pokoju.
Patrząc na popękany sufit.
Czekając na telefon, list, pukanie do drzwi, jakikolwiek odgłos.
Doprowadzony do obłędu.  
— Charles Bukowski
Reposted fromtakeyoutomygrave takeyoutomygrave viamrrru mrrru
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl