Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

November 27 2017

Reposted frombluuu bluuu
7050 c1cb
Reposted fromcourtney97 courtney97 viamrrru mrrru
2067 ee68
Reposted fromdesinteressement desinteressement viabearded bearded

November 22 2017

Jest różnica pomiędzy  zainteresowaniem,  a    zaangażowaniem.
Kiedy jesteś zainteresowany robieniem czegoś, robisz to tylko wtedy, kiedy jest to wygodne.
Kiedy jesteś zaangażowany w coś, nie akceptujesz wymówek.
— Ken Blanchard
‒ A jak wytłumaczysz to, że potrzebowała aż pięciu lat, żeby uświadomić sobie, że ty jesteś mężczyzną jej życia? 

‒ Bo człowiek boi się silnych uczuć innych ludzi. Bo życie jest skomplikowane i często igra z nami, przysyłając nam dobrą osobę w złym momencie.
— G. Musso
Reposted fromswojszlak swojszlak vianicdostracenia nicdostracenia
mam oczy koloru zmęczonego. 
— Pan M kolejny raz dochodzi do głosu.
Reposted fromkartoNik kartoNik viaMartwa13 Martwa13
7013 40ef 500
Reposted fromPoranny Poranny viaGunToRun GunToRun
4536 349a 500
Barcelona
Reposted fromvolldost volldost viacalvados calvados
5295 eeff
Reposted fromkarahippie karahippie viaGunToRun GunToRun
3439 3518 500
Reposted frommartynkowa martynkowa viaendlesslove16 endlesslove16
6465 6466
Reposted fromkulamin kulamin vialekkaprzesada lekkaprzesada
6530 51ea 500
Reposted fromkulamin kulamin vialekkaprzesada lekkaprzesada
5491 cbb6 500
Stanisław Wyspiański, Chochoły.
Reposted fromMaryiczary Maryiczary viaGunToRun GunToRun
6766 eb60 500

paintbub:

Claude Monet
Water Lilies, 1914-1917
Oil on canvas

Reposted fromkulamin kulamin vialekkaprzesada lekkaprzesada
7178 6d1b
Reposted fromkarahippie karahippie
4611 857b 500
Reposted fromvanille vanille viaillumination illumination
7711 f777
Reposted fromseverine severine viaillumination illumination
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl