Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

May 25 2019

5881 830e
Reposted fromxawery xawery viablacksadcat blacksadcat
3428 0c94 500
Reposted fromEtnigos Etnigos viablacksadcat blacksadcat
Reposted fromshakeme shakeme viazupabiskupa zupabiskupa
3690 29f1 500
Reposted fromzupabananowa zupabananowa
4054 9749 500

Joachim Bandau, ‘Schwarzaquarelle’, 1999

Reposted fromkimik kimik viapredictableannie predictableannie
9377 3918
Reposted fromflesz flesz viarabarbarowy rabarbarowy
- Słabo pan zna kobiety, mój przyjacielu. Na dnie najczystszej przyjaźni migoce iskierka kokieterii.
– Słabo zna pani mężczyzn, młoda damo. Na dnie najczystszej choćby przyjaźni tli się płomyczek pożądania. Bez tych płomyczków i iskierek przyjaźń byłaby tylko znajomością.
— Leopold Tyrmand - "Siedem dalekich rejsów"
Reposted fromMsChocolate MsChocolate viablacksadcat blacksadcat
6319 7c2f
Reposted fromlostness lostness vialottibluebell lottibluebell

May 03 2019

4615 d11c 500
Reposted fromsoftboi softboi vialenifca lenifca
6064 5545 500
Reposted fromsoftboi softboi vialenifca lenifca

“ W każdym razie mamy do siebie jakąś słabość, to jest ważne. ”

— A. Osiecka
Reposted fromlillaamyy lillaamyy vialenifca lenifca
8635 a5ac 500

"Raz w życiu pomyliły mi się kroki i od tego czasu chodzę krzywo."

— Marek Hłasko
5322 ccac 500
Reposted fromseaweed seaweed vialottibluebell lottibluebell
1879 4b85 500
Reposted fromkrzysk krzysk vialottibluebell lottibluebell
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl