Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

November 20 2019

4364 9efe 500
Reposted fromeffic effic
- Wyciągnęła do mnie rękę, nie wiedziałem co mam zrobić, więc połamałem jej palce swoim milczeniem.
— Strasznie głośno, niesamowicie blisko
Reposted fromefekt-placebo efekt-placebo viabitemyneck bitemyneck
9436 2baa
Reposted fromeffic effic

November 17 2019

2978 69d0 500
Reposted fromEtnigos Etnigos viaamphetaminelogic amphetaminelogic

Nau­czy­ciel­ka w li­ceum na­ryso­wała kredą na tab­li­cy pun­kt i za­pytała:
- Co widzicie?
Za­padła głucha cisza, bo uczniowie zgłupieli, nie wie­dzieli, jak od­po­wie­dzieć na tak pos­ta­wione py­tanie. Wreszcie pry­mus pod­niósł rękę i od­po­wie­dział:
- Widzę pun­kt na­ryso­wany kredą na tab­li­cy.
Wszys­cy odet­chnęli z ulgą, po­nieważ wreszcie zna­lazł się od­ważny, który naz­wał to, co wszys­cy chcieli tak właśnie naz­wać, ale wstydzi­li się mówić coś tak dla wszys­tkich oczy­wis­te­go.
Nau­czy­ciel­ka od­parła:
- Wczo­raj to sa­mo py­tanie za­dałam przed­szko­lakom. Czy wiecie, co od­po­wie­dzieli? Że to ko­niec pa­piero­sa, oko pta­ka, słup te­leg­ra­ficzny widziany z góry, ka­myk, gwiaz­da, łepek szpil­ki, krop­la wo­dy, mias­to zaz­naczo­ne na ma­pie, je­den pieg, ziar­nko piep­rzu, Ziemia widziana z da­lekiego kos­mo­su...

Patrz inaczej.

— Teatr Trzy Rzecze
Reposted fromgosienia gosienia vialottibluebell lottibluebell
7582 32c2 500
Reposted fromallay allay vialottibluebell lottibluebell
Reposted fromheima heima vialottibluebell lottibluebell
nie ma rozpusty gorszej niż myślenie
— szymborska, 'głos w sprawie pornografii'
2230 d74d
Reposted fromunco unco vialottibluebell lottibluebell
0785 ae57 500
Reposted fromEtnigos Etnigos vialenifca lenifca
0917 e00e 500
Reposted fromeffic effic
2157 00f9 500
Reposted fromeffic effic
2250 c296 500
Reposted fromeffic effic
2329 693d
Reposted fromeffic effic
2393 cbbb
Reposted fromeffic effic
2397 348f 500
Reposted fromeffic effic
Reposted fromhagall hagall vialenifca lenifca
2458 b689 500
Reposted fromeffic effic vialenifca lenifca
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl